Nood aan een rustzone

Het windturbineproject bevindt zich in een gebied (“de zandrug”) dat door de provincie Oost-Vlaanderen aangeduid werd als een “te vrijwaren grootschalig openruimtegebied”.

De Provincie Oost-Vlaanderen is van oordeel dat er in dit gebied zeer omzichtig moet worden omgesprongen met de inplanting van grootschalige windturbines, en dit omwille van de:

  • de landschappelijke waarde van dit gebied;
  • de nood aan een rustzone of buffer tussen de grootschalige windmolenparken die ingeplant worden langsheen de E34.

De provincie Oost-Vlaanderen heeft dan ook een negatief advies uitgebracht over het windturbine project Baggaart Zuid.Je zou denken dat de Vlaamse overheid hiermee rekening gaat houden, maar niets is minder waar! De Vlaamse overheid is niet gebonden door het advies en kan én zal het advies gewoon negeren.

Toch wel straf! Want de Provincie Oost-Vlaanderen heeft al ruimschoots bijgedragen aan de ontwikkeling van windmolenparken.  Van de in totaal 558 windturbines die zich op het Vlaams grondgebied[,
bevinden er zich 177 of 31% immers op het grondgebied van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Wanneer één van de koplopers van de Vlaamse provincies dan ook een ongunstig advies met betrekking tot een vergunningsaanvraag voor de oprichting van een windmolenpark formuleert, kan en mag dit niet zomaar worden weggewuifd door de Vlaamse overheid. Laat dit niet zomaar gebeuren! Laat uw stem horen en dien een bezwaarschrift in.