Locatie windturbines

Een gebrek aan beleid

Iedereen weet dat Europa doelstellingen geformuleerd heeft rond "hernieuwbare" energie. Om deze te kunnen halen, zet Vlaanderen vooral in op de bouw van industriële windturbines. In het dichtbevolkte Vlaanderen heeft dit vanzelfsprekend tot gevolg dat windturbines vlakbij bewoonde gebieden en menselijke activiteiten worden ingeplant. We stelden als buurtcomité echter vast dat de inplanting van windturbines niet afhankelijk wordt gesteld van objectieve criteria die ervoor zorgen dat een windturbine enkel opgericht daar waar deze inderdaad efficiënt en rendabel zijn, integendeel. Er worden tal van aanvragen ingediend voor het inplanten van windturbines op plaatsen waar dit gewoonweg niet rendabel is, dit door exploitanten die meestal enkel uit zijn op het opstrijken van de subsidies. Windmolens worden eigenlijk enkel geplaatst daar waar de projectontwikkelaars voldoende geld op tafel hebben gelegd om bewoners te kunnen overtuigen hun gronden in concessie te geven. Van een planmatig en gecoördineerd inplantingsbeleid waarbij op zoek gegaan wordt naar de meest geschikte locaties voor het oprichten van windturbines is geen sprake.

Ook hier kunnen er vragen gesteld worden over de rendabiliteit van de windturbines, aangezien deze worden ingeplant op een plaats die windtechnisch onvoldoende geschikt is. Bovendien moeten de windturbines op regelmatige tijdstippen stilgelegd worden of met verminderde capaciteit draaien, omdat het nu al vaststaat dat ze de geluidsnormen 's nachts overschrijden, op bepaalde momenten teveel slagschaduw zullen produceren, en een gevaar vormen voor de talrijke roof- en broedvogels, maar ook de grote populatie aan vleermuizen in de buurt.

De exploitanten

Fortech-Wase Wind en Engie Electrabel wilden al in 2017 in het bosrijk en landelijk gebied langsheen de E34 ZES gigantische windturbines met een tiphoogte van 180 meter plaatsen. Hun vergunningsaanvraag werd goedgekeurd door de Vlaamse regering, maar WindstilStekene is hier tegen in beroep gegaan. Op 1 oktober 2019 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de beslissing integraal vernietigd, waardoor de minister een nieuwe beslissing moest nemen. Die kwam er uiteindelijk in november 2020. De Vlaamse overheid vergunde 3 van de 6 windturbines.

Omdat er nog altijd geen rekening werd gehouden met alle andere bezorgdheden die het buurtcomité had opgeworpen, is WindstilStekene opnieuw in beroep gegaan tegen deze beslissing. De zitting gaat door op 24 februari 2022.

Fortech en Engie willen echter niet wachten op het arrest van de Raad en dienden daarom een nieuwe aanvraag in, ditmaal voor 3 windturbines met een tiphoogte van 230 meter. Het openbaar onderzoek vindt plaats van 4 februari tot en met 5 maart 2022. 

Doordat de Vlaamse regering de aanvraag van Fortech-Wase Wind en Engie Electrabel heeft goedgekeurd, worden andere projectontwikkelaars aangemoedigd om in hetzelfde gebied alsmaar meer windturbines op te trekken. Zo heeft Storm 30 bvba eind augustus 2019 een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een extra windturbine met een hoogte van 200 meter. Deze windturbine wou Storm inplanten tussen de windturbines van Fortech en Engie Electrabel. De aanvraag van Storm werd in december 2019 gelukkig geweigerd door de Bestendige Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen. 

Andere projectontwikkelaars zijn nu aan het onderzoeken of een windturbinepark of een windturbinepark aan de andere kant van de E34 mogelijk is. 

De locatie

Windturbines langs de E34 lijkt misschien niet zo erg, maar het probleem is dat deze windturbines ingepland worden vlakbij een bos en op 350 meter van woningen

Zo ligt windturbine 1 op nog geen 100 meter van het Wullebos.

In de  onmiddellijke omgeving van de windturbines bevindt zich het jachtgebied van verschillende vleermuizen, waaronder de zeldzame Bosvleermuis en de tot voor kort in Vlaanderen uitgestorven gewaande Mopsvleermuis. Hierdoor liggen de geplande turbines nabij diverse foerageergebieden en verbindings- of trekroutes waarbij normaal een buffer van 200 m wordt aangeraden. Gezien drie turbines zich binnen deze bufferzones bevinden kan er verondersteld worden dat er een aanvaringsrisico bestaat. 

De wieken van windturbine 2 gaan over de Kapellestraat. De windturbine ligt op 380 meter van een woning. 

Windturbine 3 ligt slechts 330 meter van een woning.

Op de kaart hieronder stelt elke blauwe markering 1 windturbine voor. De hieronder weergegeven windmolens zijn deze van Wase Wind en Engie Electrabel.