Locatie windturbines

Een gebrek aan beleid

Iedereen weet dat Europa doelstellingen geformuleerd heeft rond "hernieuwbare" energie. Om deze te kunnen halen, zet Vlaanderen vooral in op de bouw van industriële windturbines. In het dichtbevolkte Vlaanderen heeft dit vanzelfsprekend tot gevolg dat windturbines vlakbij bewoonde gebieden en menselijke activiteiten worden ingeplant. We stelden als buurtcomité echter vast dat de inplanting van windturbines niet afhankelijk wordt gesteld van objectieve criteria die ervoor zorgen dat een windturbine enkel opgericht daar waar deze inderdaad efficiënt en rendabel zijn, integendeel. Er worden tal van aanvragen ingediend voor het inplanten van windturbines op plaatsen waar dit gewoonweg niet rendabel is, dit door exploitanten die meestal enkel uit zijn op het opstrijken van de subsidies. Windmolens worden eigenlijk enkel geplaatst daar waar de projectontwikkelaars voldoende geld op tafel hebben gelegd om bewoners te kunnen overtuigen hun gronden in concessie te geven. Van een planmatig en gecoördineerd inplantingsbeleid waarbij op zoek gegaan wordt naar de meest geschikte locaties voor het oprichten van windturbines is geen sprake.

Ook hier kunnen er vragen gesteld worden over de rendabiliteit van de windturbines, aangezien deze worden ingeplant op een plaats die windtechnisch onvoldoende geschikt is. Bovendien moeten de windturbines op regelmatige tijdstippen stilgelegd worden of met verminderde capaciteit draaien, omdat het nu al vaststaat dat ze de geluidsnormen 's nachts overschrijden, op bepaalde momenten teveel slagschaduw zullen produceren, en een gevaar vormen voor de talrijke roof- en broedvogels, maar ook de grote populatie aan vleermuizen in de buurt.

De exploitanten

Fortech-Wase Wind en Engie Electrabel willen in het bosrijk en landelijk gebied langsheen de E34 ZES gigantische windturbines met een tiphoogte van 180 meter plaatsen. Hun vergunningsaanvraag werd goedgekeurd door de Vlaamse regering, maar WindstilStekene is hier tegen in beroep gegaan. Op 1 oktober 2019 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de beslissing integraal vernietigd. De Raad kan zelf niet beslissen om de vergunning toe te kennen of te weigeren. Het kan het dossier enkel terugsturen naar de Minister. De Minister moet dus een nieuwe beslissing nemen. Fortech en Engie Electrabel hebben daarom een wijzigingsverzoek ingediend, waardoor er een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd wordt. Dit onderzoek vindt plaats van 20 juli tot en met 18 augustus 2020. 

Doordat de Vlaamse regering de aanvraag van Fortech-Wase Wind en Engie Electrabel heeft goedgekeurd, worden andere projectontwikkelaars aangemoedigd om in hetzelfde gebied alsmaar meer windturbines op te trekken. Zo heeft Storm 30 bvba eind augustus 2019 een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een extra windturbine, deze keer met een tiphoogte van 200 meter. Deze windturbine wil Storm inplanten tussen de vijfde en zesde windturbine van Fortech en Engie Electrabel. De aanvraag van Storm werd op 12 december 2019 geweigerd door de Bestendige Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen. De Deputatie had de vijf  redenen voor de weigering uitgebreid uiteengezet in haar besluit. Storm 30 is in beroep gegaan bij de Vlaamse regering. Deze heeft tot 7 oktober 2020 de tijd om een nieuwe beslissing te nemen.

Andere projectontwikkelaars zijn nu aan het onderzoeken of een windturbinepark of een windturbinepark aan de andere kant van de E34 mogelijk is. 

De locatie

Windturbines langs de E34 lijkt misschien niet zo erg, maar het probleem is dat deze windturbines ingepland worden vlakbij een erkend natuurreservaat, in een bos en op 350 meter van woningen

Zo ligt windturbine 1 op zo’n 56 meter van het erkend natuurreservaat ‘Zandbergen’. De windturbine wordt bovendien ingeplant in een gebied dat bestemd is voor de uitbreiding van het natuurreservaat. Hierdoor wordt een verdere uitbreiding van het natuurreservaat quasi onmogelijk gemaakt.

Windturbine 2 en 4 liggen op minder dan 200 meter van het Wullebos.

Windturbine 3 wordt ingeplant in het Wullebos. Om de bouw van deze windturbine mogelijk te maken moet er 1600 m² bos sneuvelen. De grote oppervlakte aan verharding en de sokkels van deze windturbine zullen een enorme impact hebben op de biologisch waardevolle vegetatie in het bos.

In de  onmiddellijke omgeving van de eerste drie windturbines bevindt zich het  jachtgebied van verschillende vleermuizen, waaronder de zeldzame Bosvleermuis en de tot voor kort in Vlaanderen uitgestorven gewaande Mopsvleermuis. Hierdoor liggen de geplande turbines binnen of nabij diverse foerageergebieden en verbindings- of trekroutes waarbij normaal een buffer van 200 m wordt aangeraden. Gezien drie turbines zich binnen deze bufferzones bevinden kan er verondersteld worden dat er een aanvaringsrisico bestaat. 

De wieken van windturbine 5 gaan over de Kapellestraat. De windturbine ligt op 380 meter van een woning. 

Windturbine 6 ligt slechts 350 meter van een woning.

Storm 30 bvba wil nu een 7e windturbine inplanten tussen de plaats voorzien voor windturbine 5 en 6

Op de kaart hieronder stelt elke gele markering 1 windturbine voor. De hieronder weergegeven windmolens zijn deze van Wase Wind en Engie Electrabel.