Impact op de natuur

Bijna iedereen ziet windenergie als "duurzaam" en "groen". Maar is dat wel zo?

Het Wullebos

Windturbine 1 staat op zon 110 meter van het Wullebos. Voor het plaatsen van een windturbine moeten er 25-30 palen in de grond geboord worden. Deze palen zijn gemaakt van beton en staal gaan tot 30 meter in de grond. Wanneer de windmolens na hun levensduur (= gemiddeld 20 jaar) afgebroken worden, worden deze palen afgesneden tot 2 meter onder het maaiveld. De rest blijft gewoon in de grond zitten. Het spreekt voor zich dat betonnen zuilen van dergelijke omvang in de ondergrond achterlaten zeer nadelige effecten kan hebben op de kwaliteit van het grondwater in de omliggende omgeving.

Dierenleed

Geschat wordt dat er jaarlijks 15.000 vogels sterven door windturbines. (Bekijk hier een filmpje ). Elk jaar verliezen heel wat vleermuizen het leven door een windmolen. In Duitsland gaan ze er van uit dat het in totaal om 250 000 vleermuizen per jaar gaat (bekijk hier het artikel). Exacte cijfers voor Vlaanderen zijn er niet, maar het zou gaan om 20 vleermuizen per jaar per windmolen. Dat lijkt misschien niet veel, maar veel vleermuissoorten zijn al met uitsterven bedreigd.  

In de onmiddellijke omgeving van de eerste drie windturbines bevinden zich in het  jachtgebied van verschillende vleermuizen, waaronder de zeldzame Bosvleermuis en de tot voor kort in Vlaanderen uitgestorven gewaande Mopsvleermuis. Hierdoor liggen de geplande turbines binnen of nabij diverse foerageergebieden en verbindings- of trekroutes waarbij normaal een buffer van 200 m wordt aangeraden. Gezien drie turbines zich binnen deze bufferzones bevinden kan er verondersteld worden dat er een aanvaringsrisico bestaat. De projectontwikkelaars stellen wel voor om de windturbines tijdens het jachtseizoen van de vleermuizen ’s nachts stil te leggen, maar dan nog is het niet uitgesloten dat vleermuizen gedood zullen worden door de windturbines.

Het Instituut voor Bos en Natuur heeft in juli 2017 een nieuw wetenschappelijk rapport uitgebracht. Het rapport bevat aanbevelingen m.b.t. de inplanting van windturbines. Het Instituut raadt aan om geen windmolens meer te plaatsen in een gebied van 200 meter rond bosrijk gebied. (bekijk hier het artikel

Het draaien van de wieken veroorzaakt niet alleen trillingen in de lucht, maar ook in de grond. Die trillingen kunnen zich tot op verre afstand in de ondergrond verspreiden. Dit zal een enorme impact hebben op de diersoorten die ondergronds leven, of hun hol ingraven ( vossen, hazen, konijnen, mollen …).